روند کاری دریافت گواهینامه ثبت اختراع

۱- اظهارنامه با شماره ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۸۸۲ و کد رهگیری ۲۷۰۷۸۸۰۷۰۴۱۱۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ تحویل اداره کل مالکیت صنعتی شد.

۲- پرونده در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ توسط کارشناس بررسی شد و دارای نقص تشخیص داده شد.

۳- ابلاغيه اخطار رفع نقص به شماره ۱۳۹۱۵۰۹۴۰۰۰۳۱۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ خطاب به اميد رجبي با سمت تحويل گيرنده ابلاغ در ايران صادر شد.

۴- در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ تشریفات ابلاغ برای ابلاغيه اخطار رفع نقص به شماره ۱۳۹۱۵۰۹۴۰۰۰۳۱۱۱۷۷ انجام شد.

۵- درخواستی از طرف شرکت ورتا ماراب با موضوع درخواست رفع نقص در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ به اداره کل مالکیت تحویل و با شماره ۱۳۹۱۵۰۶۴۰۰۰۳۰۵۷۹۴ ثبت شد.

۶- پرونده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ توسط کارشناس از لحاظ شکلی بررسی و فاقد نقص تشخیص داده شد. پرونده از لحاظ ماهیتی همچنان در دست بررسی است.

۷- ابلاغيه موضوع سوابق اختراع به شماره ۱۳۹۱۵۰۹۴۰۰۰۳۱۳۰۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ خطاب به اميد رجبي با سمت تحويل گيرنده ابلاغ در ايران صادر شد.

۸- در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ تشریفات ابلاغ برای ابلاغيه موضوع سوابق اختراع به شماره ۱۳۹۱۵۰۹۴۰۰۰۳۱۳۰۴۲ انجام شد.

۹- درخواستی از طرف ورتا ماراب با موضوع درخواست تغيير در مندرجات اظهارنامه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ به اداره کل مالکیت تحویل و با شماره ۱۳۹۱۵۰۶۴۰۰۰۳۰۷۹۳۴ ثبت شد.

۱۰- نامه ای خطاب به معاونت محترم غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با موضوع استعلام كلي به شماره ۱۳۹۱۵۰۷۴۰۰۰۳۰۴۷۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ صادر شد.

۱۱- نامه ای خطاب به معاونت محترم پژوهشي انستيتو و دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه شهيد بهشتي با موضوع استعلام كلي به شماره ۱۳۹۲۵۰۷۴۰۰۰۳۰۰۷۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادر شد.

۱۲- پاسخ استعلام در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ توسط معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بررسی شد و پذیرش آن بلامانع اعلام شد.

۱۳- پاسخ استعلام در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط معاونت پژوهشي انستيتو و دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه شهيد بهشتي بررسی شد و پذیرش آن بلامانع اعلام شد.

۱۴- نامه ای از طرف اميد رجبي با سمت تحويل گيرنده ابلاغ در ايران با موضوع ارسال پاسخ استعلام مرجع ذي صلاح استعلام واصل و تحت شماره ۱۳۹۲۵۰۶۴۰۰۰۳۰۰۵۹۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ ثبت شد.

۱۵- پرونده در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ توسط کارشناس بررسی شد و پذیرش آن بلامانع اعلام شد.

۱۶- ابلاغيه پذيرش به شماره ۱۳۹۲۵۰۹۴۰۰۰۳۰۴۸۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ خطاب به اميد رجبي با سمت تحويل گيرنده ابلاغ در ايران صادر شد.

۱۷- در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ تشریفات ابلاغ برای ابلاغيه پذيرش به شماره ۱۳۹۲۵۰۹۴۰۰۰۳۰۴۸۶۷ انجام شد.

۱۸- در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ گواهینامه ثبت اختراع به شماره ۸۰۷۳۱ صادر گردید.